Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej uchwalone!

W myśl zapisów projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej i jej uzasadnienia ma ona na celu przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie bariery służącej ochronie granicy państwowej i wspomagającej przeciwdziałanie nielegalnej migracji (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=87A320926EF10C1DC125876C006DCA9E). Zgodnie z założeniami projektu, który został uchwalony przez Sejm, zmiany mają dotyczyć określenia zasad przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną przez fizyczne, techniczne lub elektroniczne jej zabezpieczenie, w tym przed nielegalnym przekroczeniem.

Projekt zakłada, że inwestycja w zakresie budowy bariery, polegająca na projektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, utrzymaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce, w tym obiektów budowlanych pozostających z nią w kolizji stanowić będzie cel publiczny w rozumieniu przepisów GospNierU.

W zakresie inwestycji ma się nie stosować przepisów odrębnych, w tym PrBud, PrWod, PrOchrŚrod oraz przepisów ŚrodInfU, PrGeodKart, PlanZagospU, OchrGrU, TrKolejU, w szczególności nie jest wymagane będą:

  • pozwolenie na budowę ani zgłoszenie; 
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
  • sporządzenie projektu budowlanego; 
  • uzyskanie innych decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień lub 
  • dokonanie zgłoszeń. 

Senat przywrócił obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wojewoda będzie mógł ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości w myśl przepisów GospNierU. Propozycja Senatu modyfikuje zapis dotyczący uprawnień wojewody do ustanowienia zakazu przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. W myśl zmienionego przepisu, jeżeli wynika to bezpośrednio z potrzeb związanych z realizacją inwestycji, wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej.  W przypadku, o którym mowa,  wojewoda określi obszar objęty zakazem przebywania oraz czas trwania zakazu, mając na względzie zapewnienie ochrony życia i zdrowia podczas realizacji inwestycji. 

Nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji będą mogły zostać wywłaszczone. Za wywłaszczenie przysługiwać ma odszkodowanie za nabycie praw do nieruchomości lub jej części lub nieruchomość odtworzeniowa (nieruchomość zaoferowana za nieruchomość wywłaszczona) o wartości 50% wyższej niż uprawdopodobniona jako należna. Podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Ponadto Senat wprowadził do ustawy zapis w myśl, którego od dnia wejścia w życie ustawy, przez cały okres realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, co 3 miesiące minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Pełnomocnik przedstawiają Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz jej użytkowania, a także przepis stanowiący, że od dnia wejścia w życie ustawy, przez cały okres realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, Komendant Główny Straży Granicznej przedstawia Sejmowi co 3 miesiące na piśmie informację na temat wykonywania zadań Krajowego Ośrodka Koordynacji do spraw Eurosur, w zakresie dotyczącym funkcjonowania inwestycji.

W dniu 29.10.2021 r. Sejm, po rozpatrzeniu stanowiska Senatu odrzucił poprawki, jakie wniósł do projektu ustawy. Tym samym Sejm uchwalił ustawę i trafiła ona do podpisu przez Prezydenta. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności