W MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne pod tytułem „Ujęcie nabycia udziałów we wspólnych działaniach” zostały uregulowane zasady sprawozdawczości finansowej jednostek, które posiadają udziały we wspólnych ustaleniach umownych, które mogą przyjmować formę wspólnego działania albo wspólnego przedsięwzięcia. Poprawka wprowadza dodatkowe wyjaśnienia i uszczegóławia sposób ujmowania udziałów we wspólnych działaniach. Zgodnie z MSSF 11, wszelkie aktywa, zobowiązania, przychody i koszty związane z udziałem wspólnika we wspólnym działaniu należy rozliczać zgodnie z właściwymi MSSF mającymi zastosowanie do poszczególnych pozycji.

Dodatkowo, przed opublikowaniem przedmiotowej poprawki MSSF 11 zawierał wskazówki dotyczące sposobu rozliczania transakcji takich jak sprzedaż, wniesienie lub nabycie aktywów między jednostką a wspólnym działaniem, w które zaangażowany jest wspólnik. Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi przedsięwzięcie. Obecnie MSSF 11 wskazuje, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. Rozwiązania wprowadzone przedmiotową poprawką nie mają zastosowania w odniesieniu do takich transakcji nabycia udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, w których strony sprawujące wspólną kontrolę we wspólnym działaniu (w tym jednostka nabywająca udziały) znajdują się pod wspólną kontrolą jednostki najwyższego szczebla, zarówno przed transakcją nabycia udziałów, jak i po niej, a kontrola taka nie jest przejściowa.

Poprawka do MSSF 11 staje się obowiązująca dla okresów rozpoczynających się od 1.1.2016 r., przy czym jej wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.