Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Aktywa niematerialne

Zastosowanie metody amortyzacji proporcjonalnej do generowanych przychodów nie jest właściwe w przypadku środków trwałych, a także zgodnie z opublikowanymi poprawkami także w odniesieniu do wartości (aktywów) niematerialnych. Jednak w przypadku wartości niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach. Poprawką dokonano zmian w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Aktywa niematerialne. W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. Jednak, w opublikowanej zmianie do MSR 16 dodano, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. W ocenie IASB, wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych. Jednak w odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (MSR 38) uznała, że w pewnych okolicznościach zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe.
Sytuacja taka będzie mieć miejsce, jeżeli:


1) jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów niematerialnych;


2) dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów niematerialnych wygaśnie).


Poprawka do MSR 16 i MSR 38 staje się obowiązująca dla okresów rozpoczynających się od 1.1.2016 r., przy czym jej wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności