Zastosowanie metody amortyzacji proporcjonalnej do generowanych przychodów nie jest właściwe w przypadku środków trwałych, a także zgodnie z opublikowanymi poprawkami także w odniesieniu do wartości (aktywów) niematerialnych. Jednak w przypadku wartości niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach. Poprawką dokonano zmian w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Aktywa niematerialne. W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. Jednak, w opublikowanej zmianie do MSR 16 dodano, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. W ocenie IASB, wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych. Jednak w odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (MSR 38) uznała, że w pewnych okolicznościach zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe.
Sytuacja taka będzie mieć miejsce, jeżeli:

1) jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów niematerialnych;

2) dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów niematerialnych wygaśnie).

Poprawka do MSR 16 i MSR 38 staje się obowiązująca dla okresów rozpoczynających się od 1.1.2016 r., przy czym jej wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.