1. Zakres dodatkowej dostępności świadczeń medycznych

Jak wynika z ustawy, poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej nastąpi przez zwiększenie w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną , z uwzględnieniem:

1) świadczeniodawców będących udostępniającymi (uczelniami medycznymi zawierającymi umowy z podmiotami prowadzonymi działalność leczniczą);

2) świadczeniodawców, którzy realizują leczenie onkologiczne i osiągnęli na dzień 31.12.2016 r. najwyższą wartość wykonania, w danym województwie, świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego leczenia oraz posiadają w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach: onkologia kliniczna lub chemioterapia, chirurgia onkologiczna oraz radioterapia;

3) świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego o profilu lub rodzaju komórek organizacyjnych neonatologia – trzeci poziom referencyjny, z wyłączeniem podmiotów leczniczych i instytutów badawczych;

4) wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej;

5) zakupu pojazdów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów).

2. Dotacja celowa ze środków z budżetu państwa

W 2017 r. wymienione wyżej wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną będzie finansowane z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 281,8 mln zł.

Ze środków tych wojewoda przekazuje JST dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Jednostki samorządu terytorialnego w ciągu5 dni od dnia wejścia w życie ustawy przekazują wojewodzie wnioski dotyczące dotacji, które zawierają:

1) dane identyfikacyjne jednostki samorządu terytorialnego: nazwę, typ JST, identyfikator JST określony w przepisach statystycznych, adres do korespondencji;

2) nazwę i adres szkoły;

3) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

4) oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Do wniosku dołącza się uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu. Jeżeli JST prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

Wojewoda w terminie do 3.10.2017 r. przekazuje ministrowi zdrowia wniosek o uruchomienie środków z budżetu państwa kierowany do ministra finansów. Minister zdrowia po zatwierdzeniu wniosku przekazuje go, w terminie do 10.10.2017 r., do ministra właściwego finansów.

Jeśli chodzi o wspomniane wyżej dentobusy, zakupuje je minister zdrowia i przekazuje wojewodzie.

Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w tym dentobusie. Świadczeniodawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem dentobusu i korzystaniem z niego, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zwraca wojewodzie dentobus w stanie niepogorszonym, z tym że nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego korzystania.