Pierwszeństwo w zatrudnieniu zwolnionego pracownika
Po zlikwidowaniu określonego stanowiska pracodawca może to stanowisko utworzyć na nowo. Nie ma w tym zakresie żadnego minimalnego terminu wyczekiwania. W takim jednak przypadku, przez wskazany w komentowanym przepisie okres pracownik, który stracił pracę w ramach zwolnienia grupowego ma pierwszeństwo w zatrudnieniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca nie odtwarza wprawdzie zlikwidowanego stanowiska, ale zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej (nawet jeśli zatrudniony ma być tylko jeden pracownik).

Zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy jako warunek uzyskania uprawnień

Warunkiem nabycia przez pracownika uprawnienia do ponownego zatrudnienia jest zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy u pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Uprawnienie pracownika ustaje jednak po upływie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Jeśli więc np. pracownik po 11 miesiącach od rozwiązania z nim umowy zgłosi zamiar podjęcia pracy, to pracodawca nie będzie już musiał zatrudniać tego pracownika. jeśli stanowisko pracy jest odtwarzane dopiero po 16 miesiącach od jego likwidacji.

Pracownik zwolniony indywidualnie nie może domagać się ponownego zatrudnienia
Omawiany obowiązek pracodawcy został odniesiony wyłącznie do zwolnień grupowych. Pracodawca nie ma więc obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w trybie indywidualnym (art. 10 komentowanej ustawy). Oczywiście, nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca zatrudnił właśnie zwolnionego pracownika. Zatrudnienie zwolnionego pracownika stanowi też dla pracodawcy swego rodzaju zabezpieczenie przez roszczeniami pracownika, który w innym przypadku mógłby dowodzić, że ograniczenie zatrudnienia czy reorganizacja miały charakter pozorny. Pracodawca, który ponownie zatrudnia pracownika, nie może żądać od niego zwrotu odprawy pieniężnej. Ponowne zatrudnienie nie niweczy bowiem faktu, że pracownik uprzednio został zwolniony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a sama odprawa nie ma charakteru jednorazowego i należeć będzie się pracownikowi zawsze wtedy, gdy zaistnieją ku temu przesłanki. W związku z powyższym pracownik zachowuje przyznaną i wypłaconą mu odprawę.

Rozstrzygnięcia sądów

Wyroki cytowane w książce:

  • Prawidłowy sposób postępowania pracodawcy oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązku ponownego zatrudnienia – Wyrok Sądu Najwyższego z 12.7.2011 r. (II PK 19/11)
  • Zakres obowiązku ponowne zatrudnienia pracownika w zależności od podstawy prawnej zwolnienia – Postanowienie Sądu Najwyższego z 21.1.2011 r. (II PK 220/10)

Orzecznictwo dotyczące art. 9 ustawy