Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), którą posiadają podmioty zobowiązane. Natomiast ponowne wykorzystywanie takiej informacji to wykorzystywanie przez użytkowników, tj. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ważne
Udostępniania lub przekazania takiej informacji przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań nie uważa się za ponowne wykorzystywanie.

Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania tych informacji w celu ponownego wykorzystywania są jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niektóre osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, a także związki tych podmiotów.

Powyższe zasady nie dotyczą jednak informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu:

1) jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP SA,

2) państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, z wyjątkiem muzeów państwowych i samorządowych, bibliotek publicznych, a także archiwów państwowych,

3) uczelni, PAN oraz jednostek naukowych, z wyjątkiem: bibliotek naukowych, IMiGW, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz podmiotów oświatowych

chyba że informacje te stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in. w odniesieniu do informacji objętych tajemnicą ustawową, a także będących w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych, bibliotek publicznych i naukowych, jeżeli pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż wymienione wyżej podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

Ważne
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania udostępnionych publicznie informacji (np. w BIP lub w centralnym repozytorium), a także przekazanych na wniosek. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności