Ponowna opinia RIO w sprawie wykupu obligacji przez JST

Celem emisji obligacji było po pierwsze sfinansowanie pokrycia planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po drugie – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskazane cele emisji wynikały z kolei z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU.

Jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się do RIO z wnioskiem o opinię w sprawie, bowiem zapewne zamierzała podpisać aneks do umowy z bankiem.

Podstawę wnioskowania o opinię stanowił zaś przepis art. 91 ust. 2 FinPubU, gdzie podano, że:  Zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu:

emisji papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90

- wymaga uzyskania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania.

Regionalna izba obrachunkowa dokonała weryfikacji wniosku jednostki samorządowego w oparciu o m.in. podjętą specjalnie przez radę powiatu uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji, uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W analizie prawnej regionalna izba obrachunkowa stwierdziła m.in., że pełna kwota obligacji została ujęta w przychodach budżetu w 2016 r., natomiast wykup obligacji został ujęty w wieloletniej prognozie finansowej jako rozchody budżetu w latach 2019–2032. 

Niezależnie od powyższego regionalna izba obrachunkowa dokonała analizy sprawozdania Rb-Z, czyli sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Co nadto istotne, dokonano również analizy zdolności zmiany warunków wykupu w kontekście art. 243 FinPubU. Jest to tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Przepis art. 243 FinPubU stanowi, że roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami do planowanych dochodów ogółem budżetu danego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Niespełnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji określonej ww. unormowaniem oznacza, że jednostka ta nie może uchwalić budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, w którym relacja ta nie została zachowana.

W każdym razie, regionalna izba obrachunkowa przyjęła, że planowane roczne wskaźniki spłaty zadłużenia w kolejnych latach objętych prognozą, nie przekroczą dopuszczalnych limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 FinPubU, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Podsumowując, z punktu widzenia przepisów FinPubU, konieczne było wydanie (ponowne) opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych, bowiem po kilku latach miały ulec zmianie warunki wykupu obligacji przez jednostkę samorządową. Stąd, regionalna izba obrachunkowa miała podstawy prawne do analizy wniosku i wydania ponownej opinii w sprawie obligacji.

Źródło: http://bip.gdansk.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności