Samorządy, szkoły artystyczne, związki wyznaniowe, czy też organizacje pozarządowe mogą starać się o pozyskanie dofinansowania m.in. na zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych oraz promocję dziedzictwa kulturowego regionu.

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił konkurs, w którym do pozyskania są unijne dotacje z działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” programu regionalnego.

Wnioski o dofinansowanie projektów mają prawo składać m.in jednostki samorządu terytorialnego czy samorządowe wojewódzkie osoby prawne .

W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

1) zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej;

2) rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego;

3) zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.;

4) promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych).

Ważne
Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego dotyczyć mogą jedynie obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu.

Ważne
Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 30.11.2016 r. do 18.1.2017 r. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%, a łącznie na wsparcie projektów, które przejdą przez kwalifikacje, zarezerwowano 10,6 mln zł.