Nowa redakcja art. 4 ust. 2 DyscypFinPubU wiąże się z wprowadzonym przez ZamPublUZm16 w art. 15 ust. 4 ZamPublU pojęciem pomocniczych działań zakupowych. Mianowicie są to działania mające na celu zapewnienie wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności przez:

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych;

2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia;

3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Ważne
Podstawą odpowiedzialności – zgodnie z art. 4 ust. 2 DyscypFinPubU – jest tylko trzecia z powyższych czynności w ramach pomocniczych działań zakupowych, o ile popełniony czyn mieści się w katalogu określonym w art. 17 DyscypFinPubU.

Katalog podmiotów, których kierownicy podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wskazuje na jednostki sektora finansów publicznych.

Ponadto do odpowiedzialności dochodzi wówczas, gdy powierzenie wykonywania pomocniczych działań zakupowych oraz udzielane zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych. Obie przesłanki mogą występować ze sobą łącznie lub rozłącznie.

Powierzenie pomocniczych działań zakupowych

W związku ze znowelizowanym art. 15 ust. 2 ZamPublU zamawiający ma możliwość powierzenia pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmiotem, który może zostać wyznaczony, jest także centralny zamawiający (art. 15b ust. 1 pkt 3 ZamPublU).

Powierzenia – w rozumieniu art. 2 pkt 3 ZamPublU – dokonuje kierownik zamawiającego, tj. osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.