1. Omówienie przepisów

Zmiana dotyczy rozporządzenia MKiDN z 30.6.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. nr 118, poz. 797 ze zm.).

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście mogą składać do MKiDN wnioski w dowolnym terminie. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście powinien zawierać:

 • dane osobowe twórcy lub artysty: imię, nazwisko, adres korespondencyjny;
 • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty, którego dotyczy wniosek;
 • uzasadnienie wniosku, w tym informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty, będącej bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku;
 • oświadczenie twórcy lub artysty o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powierzyć opiniowanie wniosków powołanej przez siebie komisji. Przekazywanie środków na pomoc socjalną odbywa się na podstawie wniosków zaakceptowanych przez MKiDN, na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną lub w inny, uzgodniony z nią, sposób.

Ważne
Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, złożone i nierozpatrzone przed 4.1.2017 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów omawianego rozporządzenia.

2. Komentarz

Wspomniany wyżej Fundusz Promocji Kultury utworzono na podstawie art. 87 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.). Wydatki funduszu przeznacza się na promowanie lub wspieranie:

 • ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
 • twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;
 • działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;
 • twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej (ich właśnie dotyczy omawiana zmiana przepisów);
 • działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych;
 • zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej;
 • spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji ww. inwestycji.