Pomoc socjalna dla twórców lub artystów

1. Omówienie przepisów

Zmiana dotyczy rozporządzenia MKiDN z 30.6.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. nr 118, poz. 797 ze zm.).

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście mogą składać do MKiDN wnioski w dowolnym terminie. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście powinien zawierać:

 • dane osobowe twórcy lub artysty: imię, nazwisko, adres korespondencyjny;
 • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty, którego dotyczy wniosek;
 • uzasadnienie wniosku, w tym informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty, będącej bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku;
 • oświadczenie twórcy lub artysty o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powierzyć opiniowanie wniosków powołanej przez siebie komisji. Przekazywanie środków na pomoc socjalną odbywa się na podstawie wniosków zaakceptowanych przez MKiDN, na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną lub w inny, uzgodniony z nią, sposób.

Ważne
Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, złożone i nierozpatrzone przed 4.1.2017 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów omawianego rozporządzenia.

2. Komentarz

Wspomniany wyżej Fundusz Promocji Kultury utworzono na podstawie art. 87 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.). Wydatki funduszu przeznacza się na promowanie lub wspieranie:

 • ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
 • twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;
 • działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;
 • twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej (ich właśnie dotyczy omawiana zmiana przepisów);
 • działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych;
 • zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej;
 • spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji ww. inwestycji. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności