Pomoc publiczna na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2247 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.11.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

O pomoc może ubiegać się:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorca w rozumieniu PrPrzed, który posiada siedzibę lub oddział na terytorium Polski;
 • spółdzielnia w rozumieniu prawa spółdzielczego;
 • wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu WłLokU;
 • rolnik indywidualny w rozumieniu UstRolU.

Pomocy takiej nie można udzielić:

 • ani wypłacić podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
 • podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1 ze zm.) – chodzi o wymienione w tym przepisie trudności finansowe danego podmiotu, które w głównej mierze są zawinione przez ten podmiot.
Ważne

Pomocy udziela się w formie dotacji.

Pomocy można udzielić pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie złożono przed dniem rozpoczęcia prac. Przy czym, przez:

 • rozpoczęcie prac należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną;
 • podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zgodnie z którym rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Pomocy można udzielić na budowę:

  1) stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania (w przypadku budowy takiej stacji ładowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych);

  2) lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW, wyposażonej w co najmniej dwa punkty ładowania, z czego co najmniej jeden umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;

  3) lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru (w przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji wodoru intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych).

Trzeba też wskazać, że w przypadku:

 • budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW, lub
 • przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punktu ładowania,

– intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych.

Intensywność tej pomocy ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie pomocy:

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100.000 lub
 • zostało zarejestrowanych mniej niż 60.000 pojazdów samochodowych, lub
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie intensywności tej pomocy nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

W przypadku:

 • budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW, lub
 • przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punktu ładowania,

– intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych

Kosztami kwalifikowalnymi są (okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy):

koszty nabycia środków trwałych

bezpośrednio związanych z budową lub przebudową lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii

część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego

dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, pod warunkiem że umowa leasingu:

 • ustala część kapitałową rat i opłaty
 • zawiera zobowiązanie korzystającego będącego beneficjentem pomocy do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu
 • zawiera wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania lub ogólnodostępnej stacji wodoru

koszty:

 • montażu i robót budowlanych
 • instalacji przyłączeniowej
 • dokumentacji technicznej
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych

cena:

nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy

podatki, czyli:

 • podatki i opłaty związane z realizacją inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, inne niż podatek akcyzowy oraz VAT;
 • VAT związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT


Ważne

Omawianej pomocy nie można łączyć z inną pomocą publiczną.

Nabór wniosków o udzielenie pomocy na:

 • budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania oraz nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania prowadzi się w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dany nabór;
 • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru prowadzi się w trybie konkursowym.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T, na okres nie krótszy niż 5 lat.

W przypadku:

 • obszaru objętego wspomnianym planem, pomocy udziela się wyłącznie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania w lokalizacji wskazanej w takim planie;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania poza obszarem objętym planem oraz w przypadku budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, pomocy udziela się wyłącznie, gdy budowana lub przebudowywana stacja ładowania jest zlokalizowana w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o pomoc liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców (liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie uwzględnia punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania usytuowanych na obszarze objętym planem).
Ważne

Pomoc jest udzielana do 31.12.2025 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności