Pomoc na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 710 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 28.3.2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pomoc publiczna może być udzielana wyłącznie podmiotom określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Ze Szczegółowego Opisu wynika, że podmiotami tymi są:

1) instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;

3) szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN;

4) szkoły artystyczne prowadzone przez JST oraz JST na rzecz szkół artystycznych;

5) JST oraz samorządowe instytucje kultury;

6) organizacje pozarządowe;

7) kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych);

8) podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione wyżej.

Pomoc publiczna może być udzielana również na projekty partnerskie tworzone przez wymienione podmioty.

Pomoc publiczna może być udzielana na realizację projektów, o których mowa we wspomnianym wyżej Szczegółowym Opisie w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Chodzi o następujące projekty:

1) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2) rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

3) zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

4) tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

5) ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6) konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji;

7) zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;

8) rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

W ramach jednego projektu beneficjent może łączyć różne typy wymienionych wyżej działań. Możliwe jest też złożenie odrębnych wniosków na poszczególne typy projektów z wyłączeniem digitalizacji oraz zabezpieczenia obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem, które mogą być realizowane jedynie jako element projektu infrastrukturalnego.

Co ważne, wykluczono wsparcie inwestycji dotyczących:

1) budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej;

2) obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;

3) zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;

4) kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskich;

5) działalności stricte dydaktycznej.

Ważne
Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast pomoc publiczna udzielana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych może być udzielona w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, a dla województwa mazowieckiego do 80% tych kosztów.

Pomoc publiczna jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu. Podmiot udzielający pomocy publicznej dokonuje wyboru projektu w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.). Beneficjent ubiegający się o pomoc publiczną składa wniosek o dofinansowanie projektu do podmiotu udzielającego pomocy publicznej. Wniosek powinien zawierać dane określone w § 15 omawianego rozporządzenia.

Omawiane rozporządzenie zastąpiło obowiązujące przed nim rozporządzenie MKiDN z 12.8.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1213).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności