Pomoc materialna dla studentów przyznana przez sejmik województwa jest wolna od PIT

Taki problem rozstrzygał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26.4.2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.162.2018.1.AMN).

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (art. 18 pkt 19a ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.).

Natomiast zgodnie z art. 173a ust. 1 ustawy z 27.7.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez JST, a organ stanowiący JST określa w uchwale:

1) rodzaj pomocy materialnej;

2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

W omawianej sprawie sejmik województwa zamierzał podjąć uchwałę na podstawie przytoczonych przepisów w sprawie określenia zasad przyznawania przez województwo pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich. Uchwała miała określać rodzaj pomocy, sposób i termin ubiegania się o nią, sposób wyłaniania uprawionych studentów, a także wysokość przyznanej pomocy. Pomoc materialna miała mieć formę pieniężną i być przyznawana na okres 9 miesięcy.

Jeśli chodzi o podatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń przyznanych na powyższych zasadach, zasadniczo stanowią one przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Jednak nie wszystkie takie przychody podlegają opodatkowaniu. Przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto bowiem m.in.świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów JST oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 21 ust. 1 pkt 40 PDOFizU).

Dlatego, Dyrektor KIS uznał, że wspomniane wyżej świadczenia pieniężne przyznane studentom przez sejmik województwa korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 PDOFizU. W konsekwencji województwo nie musi potrącać zaliczek na podatek dochodowy, ani też wystawiać informacji PIT-8C beneficjentom przyznanej pomocy materialnej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności