W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1438 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.8.2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich. Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej z art. 23a ust. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 165 ze zm.; dalej: KołaGospoWiejskU) i wynika z niego, że nie wszystkie KGW mogą liczyć na pomoc finansową z budżetu państwa.

Aby otrzymać taką pomoc KGW, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (dalej: rejestr), powinno zobowiązać się do:

 • wykorzystania pomocy na realizację ustawowych zadań przypisanych KGW (zob. art. 2 ust. 3 KołaGospoWiejskU), do 31 grudnia roku, w którym pomoc została przyznana;
 • rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym pomoc została przyznana;
 • zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie, o którym mowa w pkt 1, lub niewykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt 2;
 • przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym KGW rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na siedzibę KGW.

 Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania w postępowaniu administracyjnym (podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych), powinien zawierać:

 • nazwę KGW oraz jego siedzibę i adres;
 • numer, pod którym koło zostało wpisane do rejestru;
 • NIP posiadany przez KGW;
 • REGON posiadany przez KGW;
 • numer rachunku bankowego koła, na który zostanie wypłacona pomoc;
 • oświadczenie koła o przyjęciu wymienionych wyżej zobowiązań.

Ważne

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do ARiMR. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy wskazany w informacji, o której mowa w art. 23a ust. 6 KołaGospoWiejskU (informacji Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej, nie może upływać później niż 30 września danego roku.

Omawianą pomoc finansową przyznaje (na wspomniany wyżej wniosek KGW) w drodze decyzji kierownik biura powiatowego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę KGW. Decyzja o przyznaniu pomocy określa w szczególności:

 • wysokość pomocy;
 • termin wykorzystania pomocy finansowej;
 • termin przedłożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy (w terminie do 31 stycznia następnego roku);
 • pouczenie o konieczności wykonania wymienionych wyżej zobowiązań KGW oraz o konieczności zwrotu wypłaconej pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy we wskazanym terminie lub niewykonania zobowiązania do przedłożenia sprawozdania.

Wysokość pomocy finansowej z budżetu państwa uzależniono od liczby członków KGW ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z rejestru, i wynosi:

 • 5000 zł, jeżeli KGW liczy nie więcej niż 30 członków;
 • 6000 zł, jeżeli KGW liczy od 31 do 75 członków;
 • 7000 zł, jeżeli KGW liczy ponad 75 członków.

Pomoc taką KGW może otrzymać tylko raz w danym roku. Pomoc jest wypłacana kołu niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Bardzo ważny jest wspomniany wyżej obowiązek przedłożenia sprawozdania z wykorzystania pomocy zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, które przedstawia się kierownikowi biura powiatowego ARiMR właściwemu ze względu na siedzibę KGW. Warunki rozliczenia pomocy takim sprawozdaniem określa § 7 rozporządzenia, z którego wynika m.in., że sprawozdanie powinno zawierać:

 • wskazanie kwoty otrzymanej pomocy;
 • wskazanie kwoty wykorzystanej pomocy;
 • opis zadań ustawowych (w art. 2 ust. 3 KołaGospoWiejskU), zrealizowanych z otrzymanej pomocy;
 • wskazanie niewykorzystanej kwoty pomocy podlegającej zwrotowi.

Rozporządzenie wskazuje, że pomoc udzieloną KGW uważa się za rozliczoną w momencie przyjęcia przez kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę KGW sprawozdania z wydatkowania pomocy.

W przypadku stwierdzenia:

 • niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykorzystania pomocy w terminie, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim została niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykorzystana w terminie;
 • niewykonania zobowiązania do przedstawienia sprawozdania wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości.

Do zwrotu pomocy stosuje się przepisy ustawy z 9.5.2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1505) dotyczące ustalania kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych.

Ważne

Prezes ARiMR opracuje i udostępni, w dniu ogłoszenia informacji o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR oraz w siedzibach biur powiatowych ARiMR, wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór sprawozdania z wydatkowania pomocy.