Pomoc finansowa bezpośrednio z krajowych samorządów dla samorządów Ukrainy

Projekt w tym zakresie przewiduje nowelizację zapisów ujętych w poszczególnych ustawach ustrojowych dotyczących tzw. pomocy finansowej. Chodzi więc o nowelizację przepisów SamGminU, SamPowiatU oraz SamWojU.

Przykładowo, w przypadku samorządu gminnego, chodzi o nowelizację art. 10 SamGminU. Aktualne brzmienie tej regulacji stanowi, że:

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Natomiast wg wspomnianego projektu brzmienie art. 10 zostanie zmodyfikowane poprzez dodanie nowej jednostki redakcyjnej, czyli ust. 3 (wprowadzony art. 62 projektu ustawy) o treści:

3. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jest to nowy przepis, który sankcjonuje możliwość udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej dla obcych jednostek organizacyjnych. W praktyce chodzi o jednostki m.in. posiadające status jednostek samorządowych w obcych państwach. Takie przepisy są więc bardzo korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia dla samorządów na Ukrainie.

Należy zauważyć, że kluczowym wymogiem dla udzielania pomocy finansowej będzie podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli przez radę gminy lub radę miasta. Może to być pewnym problemem dla samorządów, bowiem jak pokazuje praktyka, w wielu samorządach sesje organów stanowiących są zwoływane z częstotliwością co kilka tygodni. W tych okolicznościach sporym wyzwaniem dla samorządów może być zorganizowanie od strony technicznej sesji na których będą podejmowane stosowne uchwały w sprawie pomocy ww. jednostkom. Wzór wspomnianej uchwały można pobrać w tym miejscu.

Końcowo warto dodać, że projektodawca przewidział w art. 104 projektu wejście w życie ustawy z dniem ogłoszenia, z mocą od 24.2.2022 r., z niewielkimi wyjątkami.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że samorządy wszystkich szczebli już wkrótce zyskają bardzo pomocne narzędzie w niesieniu pomocy finansowej dla samorządów w innych państwach, co ma szczególne znaczenie w kontekście jednostek lokalnych i regionalnych Ukrainy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności