Projekt w tym zakresie przewiduje nowelizację zapisów ujętych w poszczególnych ustawach ustrojowych dotyczących tzw. pomocy finansowej. Chodzi więc o nowelizację przepisów SamGminU, SamPowiatU oraz SamWojU.

Przykładowo, w przypadku samorządu gminnego, chodzi o nowelizację art. 10 SamGminU. Aktualne brzmienie tej regulacji stanowi, że:

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Natomiast wg wspomnianego projektu brzmienie art. 10 zostanie zmodyfikowane poprzez dodanie nowej jednostki redakcyjnej, czyli ust. 3 (wprowadzony art. 62 projektu ustawy) o treści:

3. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jest to nowy przepis, który sankcjonuje możliwość udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej dla obcych jednostek organizacyjnych. W praktyce chodzi o jednostki m.in. posiadające status jednostek samorządowych w obcych państwach. Takie przepisy są więc bardzo korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia dla samorządów na Ukrainie.

Należy zauważyć, że kluczowym wymogiem dla udzielania pomocy finansowej będzie podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli przez radę gminy lub radę miasta. Może to być pewnym problemem dla samorządów, bowiem jak pokazuje praktyka, w wielu samorządach sesje organów stanowiących są zwoływane z częstotliwością co kilka tygodni. W tych okolicznościach sporym wyzwaniem dla samorządów może być zorganizowanie od strony technicznej sesji na których będą podejmowane stosowne uchwały w sprawie pomocy ww. jednostkom. Wzór wspomnianej uchwały można pobrać w tym miejscu.

Końcowo warto dodać, że projektodawca przewidział w art. 104 projektu wejście w życie ustawy z dniem ogłoszenia, z mocą od 24.2.2022 r., z niewielkimi wyjątkami.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że samorządy wszystkich szczebli już wkrótce zyskają bardzo pomocne narzędzie w niesieniu pomocy finansowej dla samorządów w innych państwach, co ma szczególne znaczenie w kontekście jednostek lokalnych i regionalnych Ukrainy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/