Ustawa z 2.9.2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną, przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nad Odrą. W wielu miejscach przedsiębiorcy musieli zaprzestać prowadzenia działalności, albo nie byli w stanie jej prowadzić, w związku z faktem, że zainteresowanie turystyczne miejscami znajdującymi się nad Odrą. Szczególnie ucierpiały podmioty prowadzące działalność w zakresie gastronomii, transportu morskiego i przybrzeżnego oraz związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Szczegółowa lista podmiotów, które są uprawnione do skorzystania z pomocy (ze względu na kody PKD i powiaty) została opublikowana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze. W rozporządzeniu wskazano 28 kodów PKD, którymi była oznaczona (na dzień 31.7.2022 r.), pozarolnicza działalność (jako przeważająca) oraz 35 powiatów, na których prowadzona była ta działalność.

Ważne

Ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego za sierpień – okres ten może zostać później wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji, chociaż obecnie nie są prowadzone prace mające ten okres wydłużyć. Pomoc będzie skierowana do płatników składek, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będących jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.

Jednorazowe świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek płatnika składek, który:

  • prowadził na dzień 1.7.2022 r. jako przeważającą działalność, określoną w rozporządzeniu;
  • w terminie do 31.7.2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1.7.2022 r.;
  • w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskał przychód, z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu, niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • w terminie do 31.7.2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1.7.2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu;
  • w terminie do 31.7.2022 r. zgłosił do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatu wskazanego w rozporządzeniu.
Ważne

Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31.7.2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1.7.2022 r. Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy. Ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wniosek o wypłatę świadczenia trzeba będzie złożyć nie później niż do 31.12.2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za wypłatę świadczenia będzie odpowiedzialny ZUS, a sama wypłata nastąpi niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie przedsiębiorcy. Zakład poinformuje na profilu informacyjnym płatnika składek o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.