Rada Ministrów postanowiła, przygotować wsparcie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nad Odrą. W związku z katastrofą ekologiczną, w wielu miejscach przedsiębiorcy musieli zaprzestać prowadzenia działalności, albo nie byli w stanie jej prowadzić, w związku z faktem, że zainteresowanie turystyczne miejscami znajdującymi się nad Odrą. Szczególnie ucierpiały podmioty prowadzące działalność w zakresie gastronomii, transportu morskiego i przybrzeżnego oraz związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Sytuacja w pewien sposób przypomina moment sprzed 12 miesięcy, kiedy na granicy Polski i Białorusi wprowadzono stan wyjątkowy i prowadzenie działalności było niemożliwe.

Ważne

Przygotowany projekt ustawy przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego za sierpień – okres ten może zostać później wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji. Pomoc będzie skierowana do płatników składek, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będących jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.

Jednorazowe świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek płatnika składek, który:

  • prowadził na dzień 1.7.2022 r. jako przeważającą działalność, określoną w rozporządzeniu;
  • w terminie do 31.7.2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1.7.2022 r.;
  • w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskał przychód, z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu, niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • w terminie do 31.7.2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1.7.2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu;
  • w terminie do 31.7.2022 r. zgłosił do Zakładu co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatu wskazanego w rozporządzeniu.

Ważne

Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31.7.2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1.7.2022 r. Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy. Ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wniosek o wypłatę świadczenia trzeba będzie złożyć nie później niż do 31.12.2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za wypłatę świadczenia będzie odpowiedzialny ZUS, a sama wypłata nastąpi niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie przedsiębiorcy. Zakład poinformuje na profilu informacyjnym płatnika składek o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.

Należy podkreślić, że możliwość ubiegania się o świadczenie pojawi się najwcześniej w połowie września, w momencie kiedy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i Senat a następnie podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.