Już ponad 250 tys. osób z Ukrainy uciekających przed wojną pracuje

Zgodnie z ostatnimi informacjami na dzień 23.3.2022 r. przekazywanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatrudnienie w Polsce w ramach ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa znalazło ponad 252 tys. osób. Najwięcej osób prace znalazło w:

  • Województwie mazowieckim – 57,1 tys. osób,
  • Województwie dolnośląskim – 26,5 tys. osób,
  • Województwie łódzkim – 24,4 tys. osób,
  • Województwie wielkopolskim – 24,2 tys. osób.

252 tys. osób, które podjęły pracę stanowi 45% osób, które są w wieku produkcyjnym w bazie PESEL. Obecnie jest to około 560 tys. osób.

40 zł dla wybranych grup uchodźców przedłużone

Zgodnie z przepisami ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co wynikało wprost z nowelizacji sprzed dwóch miesięcy.

Z uwagi na to, że w przypadku części obywateli Ukrainy okres pobierania świadczenia za zapewnienie im zakwaterowania i wyżywienia dobiegnie końca już w ostatnich dniach czerwca 2022 r. i w miarę upływu czasu liczba takich osób będzie rosnąć, konieczne jest określenie kategorii obywateli Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić i potrzebują szczególnego wsparcia – w stosunku do nich okres pobierania świadczenia powinien być przedłużony.

W ramach nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, zaproponowano, że gmina będzie miała możliwość przedłużenia okresu ponad 120 dni, kiedy na kilka kategorii obywateli Ukrainy podmioty zapewniające zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić.

Obywatele, na których nadal będzie przysługiwała pomoc to osoby, które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje na osobę niepełnosprawną, na osobę sprawującą nad nią opiekę i każde jej niepełnoletnie dziecko;
  • posiadają dokument potwierdzający pierwszy lub drugi stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje na osobę niepełnosprawną, na osobę sprawującą nad nią opiekę i każde jej niepełnoletnie dziecko;
  • ukończyły 60. rok życia w przypadku kobiety albo 65 rok życia w przypadku mężczyzn;
  • są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje na kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;
  • samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje na opiekuna i na każde małoletnie dziecko;
  • są małoletnimi wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje na małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane. W tekście opisano założenia do projektu w związku z tym finalna treść przepisów może zostać zmodyfikowana. Omawiana zmiana powinna wejść w życie na przełomie czerwca i lipca 2022 roku.