Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka podano informację, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera inicjatywę podjęcia działań na rzecz wspierania małoletnich wychowanków pieczy zastępczej w przygotowaniu ich do dorosłego życia. Resort podziela opinię o niespójności przepisów regulujących proces usamodzielniania i popiera postulat stworzenia tej samej siatki pojęciowej i ujednolicenia zasad przyznawania pomocy dla wszystkich grup osób usamodzielnianych, bez względu na to, na podstawie jakiej ustawy następuje ich usamodzielnienie. Zwraca jednak uwagę na potrzebę uwzględnienia ich sytuacji osobistej, zwłaszcza w kontekście przyczyn umieszczania w poszczególnych instytucjach i istniejących relacji rodzinnych wychowanka.

Zalecenia zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, który kilka miesięcy temu powołał RPD, mówią m.in. o tym, co należy zrobić, aby dzieci pozbawione możliwości wychowania w rodzinie biologicznej miały lepszy start w dorosłym życiu, po ukończeniu pełnoletności.

Resort poinformował, że przedstawione przez RPD propozycje zmian zostaną poddane gruntownej analizie i uwzględnione w tworzeniu założeń do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.