Wojewoda może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której stoi pomnik upamiętniający komunizm, usunięcie go do końca marca 2018 r.

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2495 opublikowano nowelizację z 14.12.2017 r. ustawy z 1.4.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.). Nowelizacja weszła w życie 7.1.2018 r. Nowe przepisy doprecyzowują kwestie dotyczące usuwania obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Ważne
Ustawa przyznaje wojewodom uprawnienia do usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny . Wojewodowie będą wydawać decyzje nakazujące usunięcie zakazanych pomników. Warunkiem wydania decyzji będzie pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której stoi pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób musi go usunąć do końca marca 2018 r.