Brak jest uzasadnionych przesłanek aby wprowadzić do uchwały dotacyjnej zapisy wykluczające określonych beneficjentów z prawa ubiegania się o dotację na lata przyszłe, z przyczyn podanych przez gminę. Mechanizmy weryfikacyjne środków przekazywanych w ramach dotacji zawarte są w art. 251 i 252 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i z nich gmina może skorzystać.

Jednostka samorządu terytorialnego może wybrać, która kategoria beneficjentów będzie uprawniona do uzyskania dotacji, ale rada gminy nie może zawężać kręgu podmiotów w ramach poszczególnych kategorii . Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały – art 403 ust. 5 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Z uwagi na to, że ww. artykuł określa katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, brak jest podstaw do ustanawiania przez radę gminy ograniczeń podmiotowych, w ramach danej kategorii beneficjentów dotacji.

Ważne
Wykluczone jest stosowanie przy działalności legislacyjnej samorządu wykładni celowościowej, nawet wtedy, gdy jakieś rozwiązanie prawne wydaje się być słuszne. Jednostki samorządu terytorialnego, a więc np. rada gminy, muszą przede wszystkim przestrzegać upoważnienia ustawowego, a to nie pozwala na wprowadzanie wskazanych wykluczeń.