Pomioty uprawnione do otrzymania dotacji   w gminie- wykluczenia

Brak jest uzasadnionych przesłanek aby wprowadzić do uchwały dotacyjnej zapisy wykluczające określonych beneficjentów z prawa ubiegania się o dotację na lata przyszłe, z przyczyn podanych przez gminę. Mechanizmy weryfikacyjne środków przekazywanych w ramach dotacji zawarte są w art. 251 i 252 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i z nich gmina może skorzystać.

Jednostka samorządu terytorialnego może wybrać, która kategoria beneficjentów będzie uprawniona do uzyskania dotacji, ale rada gminy nie może zawężać kręgu podmiotów w ramach poszczególnych kategorii . Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały - art 403 ust. 5 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Z uwagi na to, że ww. artykuł określa katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, brak jest podstaw do ustanawiania przez radę gminy ograniczeń podmiotowych, w ramach danej kategorii beneficjentów dotacji.

Ważne
Wykluczone jest stosowanie przy działalności legislacyjnej samorządu wykładni celowościowej, nawet wtedy, gdy jakieś rozwiązanie prawne wydaje się być słuszne. Jednostki samorządu terytorialnego, a więc np. rada gminy, muszą przede wszystkim przestrzegać upoważnienia ustawowego, a to nie pozwala na wprowadzanie wskazanych wykluczeń. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności