Nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu przewidują radykalne zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej, zarówno przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie zasady odliczalności składki zdrowotnej. Od 1.1.2022 r. wszyscy podatnicy stracą bowiem możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. W przypadku przedsiębiorców oznacza to, że realny koszt składki zdrowotnej od Nowego Roku wzrośnie nawet kilkudziesięciokrotnie. 

Kolejna rewolucyjna zmiana wprowadzona od 2022 r. polega na zróżnicowaniu stawek oraz sposobów wyliczania składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności gospodarczej. W nowym stanie prawnym tylko nieliczni przedsiębiorcy zapłacą bowiem, tak jak dotychczas, składkę zdrowotną w ryczałtowej wysokości.

Większość jednoosobowych firm zobowiązana będzie od Nowego Roku do zapłaty składki, której wysokość uzależniona będzie od ich miesięcznego dochodu. Jednak i w tym przypadku obowiązywać będą dwie różne stawki procentowe dla składki zdrowotnej, tj. 4,9% oraz 9%.

Kto nie musi płacić składki zdrowotnej?

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka zdrowotna, co do zasady, opłacana jest od każdego źródła dochodu. Oznacza to, że osoba uzyskująca dochody z kilku różnych źródeł, zobowiązana jest do opłacania składki zdrowotnej z każdego z tych tytułów odrębnie.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. istniały tylko nieliczne wyjątki od tej zasady. Składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej nie muszą bowiem opłacać niektórzy emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne, po spełnieniu określonych warunków.

Osoby te nie płacą zatem składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy dochody z tej działalności rozliczane są w formie karty podatkowej, a miesięczny dochód uzyskiwany w ramach działalności nie przekracza 50% kwoty najniższej emerytury. Szczegółowo na temat warunków uprawniających do zwolnienia piszemy na tej stronie.

Kto nie zapłaci składki zdrowotnej od 2022 roku?

Przepisy tzw. Polskiego Ładu, które wchodzą w życie w styczniu 2022 roku, wprowadzają dodatkowe zwolnienie ze składki zdrowotnej.

Oprócz wyżej wymienionych przypadków, zwolnieniem ze składki zdrowotnej od 2022 roku objęta zostanie dodatkowa grupa osób prowadzących działalność gospodarczą. Co istotne, zwolnienie w tym przypadku nie będzie uzależnione od nabytych praw emerytalnych czy rentowych, ani też od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnienie ze składki zdrowotnej od 2022 r. obejmie także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie uzyskują również dochody z umowy o pracę.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej przysługiwać będzie w tym przypadku po spełnieniu określonych warunków, tj.:

  • przychody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej rozliczane są w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • dochody z działalności gospodarczej nie przekraczają kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Spełnienie powyższych warunków oznacza zaistnienie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Osoba, która spełnia wszystkie te warunki, od 2022 r. ma prawo do opłacania składki zdrowotnej tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu umowy o pracę. Dodatkowy tytuł, tj. prowadzona dodatkowo działalność gospodarcza, nie będzie zatem rodzić obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Źródło:

zus.pl