W ramach nowelizacji zostały zmienione trzy ustawy, z perspektywy pracodawców istotne są dwie z nich tj.

  • ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) oraz
  • ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981).

Zasadnicze zmiany dla pracodawców w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uregulowanie kwestii związanej z umożliwieniem podatnikom składania dokumentu PIT-2 w dowolnym momencie roku kalendarzowego. W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone w prawie podatkowym od 1.1.2022 r., tj. zwiększeniu dziesięciokrotnym kwoty wolnej od podatku, brak złożenia PIT-2 oznacza w praktyce, że pracownik może mieć wynagrodzenie obniżone o 425 zł w skali miesiąca (kwota ta zostałaby zwrócona w rozliczeniu rocznym przy rozliczeniu roku na początku kolejnego roku podatkowego). Po zmianach, pracodawca będący płatnikiem jest zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym tak jak to miało miejsce dotychczas. Brak złożenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą oznaczał brak możliwości skorzystania z tego w całym roku podatkowym.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy zaproponowane zmiany mają na celu zapewnienie, że oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Drugim zasadniczym celem nowelizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia MF z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28). Warto przypomnieć, że rozporządzenie z 7.1.2022 r. wzbudzało wiele kontrowersji. Nowelizacja ustawy z 24.2.2022 r. porządkuje te kwestie, dzięki temu pracodawcy nie powinni mieć już wątpliwości jak należy stosować przepisy w tym zakresie.

Wprowadzone zmiany nie oznaczają, że ustawa wprowadza jakąś ulgę podatkową, to oznacza tylko tyle, że zapłata tej zaliczki zostanie odłożona w czasie, czyli w praktyce obowiązek zapłacenia podatku nie będzie zniesiony tylko przesunięty. Jednocześnie warto wskazać, że umorzenie tego podatku może zostać w jakiś sposób zmienione, natomiast na dzień wejścia w życie nowelizacji z 24.2.2022 r. tego rodzaju gwarancji nie ma.

Ważne

Zgodnie z treścią ustawy z 24.2.2022 r. powinna ona mieć zastosowania do wynagrodzeń lutowych, ale w praktyce nie obowiązywała ona w lutym, czyli pracodawcy zastosują ją po raz pierwszy w marcu.

Z uzasadnienia do ustawy dowiadujemy się, że celem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

Należy podkreślić, że to nie koniec zapowiadanych nowelizacji Polskiego Ładu, kolejne propozycje zmian są obecnie procedowane i przygotowywane w Ministerstwie Finansów.