Polski Ład – zmiana terminów przekazywania środków dla JST z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Wskazane regulacje zostały ujęte w art. 11 DochSamTerytU. Jeśli chodzi o nowe terminy przekazywania ww. środków (z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych), to na uwagę zasługuje ust. 4 gdzie postanowiono, że:

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Przed nowelizacją art. 11 DochSamTerytU nie zawierał jednoznacznych reguł przekazywania środków z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem regulował jednoznacznie tylko zasady przekazywania środków dla samorządów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualnie jednoznaczne terminy przekazywania środków zostały określone również w stosunku do podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast nowością są pozostałe ww. przepisy, czyli ust. 5 i 6 art. 11 DochSamTerytU, które stanowią, że:

5. W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego przekazuje naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informację o nowym rachunku bankowym. 

6. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 5, koszty ponownego przekazania środków, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, ponosi jednostka samorządu terytorialnego. W takim przypadku kwota środków stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych zostaje pomniejszona o kwotę prowizji należnej Narodowemu Bankowi Polskiemu. 

Powyższe regulacje prawne są więc nowością i z pewnością wymuszają na jednostkach samorządowych pewne obowiązki informacyjne względem urzędów skarbowych. Przepisy te są jednak uzasadnione, bowiem jednostki samorządowe nie mają przecież stałych rachunków bankowych do obsługi budżetu. Banki świadczące usługi na rzecz jednostek samorządowych są wyłaniane w przetargach w trybie zamówień publicznych. Stąd, może się zdarzać, że jednostka samorządowa nie powiadomi naczelnika urzędu skarbowego, czy to o nowym banku świadczącym bankową obsługę budżetu, czy to o nowym numerze rachunku bankowego do obsługi budżetu. Ustawodawca wprowadzając nowe rozwiązania legislacyjne stara się przeciwdziałać takim sytuacjom i zmotywować samorządy do aktualizacji danych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności