W poszczególnych jednostkach redakcyjnych ww. przepisu wskazano m.in., że o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli podobnie jak w przypadku „zwykłej” subwencji dla każdego samorządu. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi na:

1) część przysługującą gminom,

2) część przysługującą powiatom,

3) część przysługującą województwom

– proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

W praktyce, mimo, że środki te wpłyną do końca 2021 r. na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego, to faktycznie środki zostaną wykorzystane zapewne w 2022 r. Jak wyżej wskazano, o celach, na które mogą zostać środki przeznaczone, będzie decydować organ stanowiący, czyli przykładowo w gminie – rada gminy. Co jednak istotne, środki nie powinny być wykorzystane na dowolne cele, lecz tylko na te cele, które wynikają z realizacji zadań własnych danego szczebla samorządu. W przypadku gmin będzie miał więc zastosowanie art. 7 ust. 1 SamGminU.

Zatem, z powyższych specjalnych regulacji prawnych należy wnioskować, że samorządy mają znaczną swobodę w wydatkowaniu przyznanych środków. Co ważne, ustawodawca nie stwarza także ograniczeń co do tego, czy mają to być wydatki majątkowe (inwestycyjne), czy bieżące. Środki te okażą się więc wydatnym wsparciem dla samorządów w 2022 r.