Polski Ład dla samorządów – uzupełnienie subwencji ogólnej

W poszczególnych jednostkach redakcyjnych ww. przepisu wskazano m.in., że o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli podobnie jak w przypadku „zwykłej” subwencji dla każdego samorządu. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi na:

1) część przysługującą gminom,

2) część przysługującą powiatom,

3) część przysługującą województwom

– proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

W praktyce, mimo, że środki te wpłyną do końca 2021 r. na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego, to faktycznie środki zostaną wykorzystane zapewne w 2022 r. Jak wyżej wskazano, o celach, na które mogą zostać środki przeznaczone, będzie decydować organ stanowiący, czyli przykładowo w gminie – rada gminy. Co jednak istotne, środki nie powinny być wykorzystane na dowolne cele, lecz tylko na te cele, które wynikają z realizacji zadań własnych danego szczebla samorządu. W przypadku gmin będzie miał więc zastosowanie art. 7 ust. 1 SamGminU.

Zatem, z powyższych specjalnych regulacji prawnych należy wnioskować, że samorządy mają znaczną swobodę w wydatkowaniu przyznanych środków. Co ważne, ustawodawca nie stwarza także ograniczeń co do tego, czy mają to być wydatki majątkowe (inwestycyjne), czy bieżące. Środki te okażą się więc wydatnym wsparciem dla samorządów w 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności