Polski Ład a składka zdrowotna za grudzień 2021 r. Czy można jeszcze odliczyć od podatku?

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ważne

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za siebie oraz osobę współpracującą osoba prowadząca pozarolniczą działalność, podlegająca temu ubezpieczeniu. Składka wynosi 9% podstawy wymiaru i jest miesięczna oraz niepodzielna. 

Płatnicy są obowiązani, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym – w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Zatem, zarówno składki społeczne jak i zdrowotną za dany miesiąc opłaca się łącznie w tym samym terminie, do 15. dnia miesiąca następnego lub do 10. dnia miesiąca następnego, jeśli ubezpieczony opłaca składki jedynie za siebie i osobę współpracującą (od 1.1.2022 r. terminy wpłacania składek ulegną zmianie).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:

1) od podatku dochodowego od osób fizycznych – na zasadach określonych w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych – na zasadach określonych w ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255).

Odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki.

Prawo do odliczenia od podatku składki zdrowotnej

Prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługuje zarówno podatnikom stosującym tzw. zasady ogólne, a więc rozliczającym podatek zaliczkowo według skali podatkowej, jak i opłacającym zaliczki miesięczne według jednej stawki 19%, czyli liniowo.

Wysokość zaliczek na podatek rozliczany według skali podatkowej, ustala się w następujący sposób:

1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 525,12 zł oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, tj. 17% (525,12 zł : 0,17 = 3088,94 zł);

2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b, czyli z uwzględnieniem ulg i zwolnień, w tym obniżenia podatku o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Podatnicy podatku liniowego również obliczają zaliczki z uwzględnieniem art. 27b PDOFiZU.  Takie samo prawo mają ryczałtowcy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 PDOFiZU, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 PDOFiZU, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 (skala) lub art. 30c (liniowy), w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym, składka zdrowotna może być odliczona od podatku w miesiącu zapłaty. Przykładowo, zaliczka należna za listopad ulega obniżeniu o składkę zdrowotną zapłaconą w listopadzie (za październik). 

W przypadku grudnia jest analogicznie. Zaliczkę za grudzień można pomniejszyć o składkę zdrowotną zapłaconą w grudniu (za listopad). 

Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. - rozliczenie możliwe na zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r.

Natomiast składka zdrowotna należna za grudzień zapłacona w styczniu, mogłaby być odliczona od zaliczki za styczeń, gdyby przepisy podatkowe nie uległy zmianie. 

Od 1.1.2022 r. wchodzi jednak w życie tzw. Polski Ład, który zakazuje obniżania podatku o składkę zdrowotną. Zatem, podatnik, który składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. opłaci w styczniu 2022 r. już jej nie odliczy od podatku.

Nie ma jednak przeszkód by tę grudniową składkę jednak ostatni raz uwzględnić przy obliczaniu podatku za 2021 r. Wystarczy zapłacić ją w grudniu, choćby ostatniego dnia. 

Dzięki temu podatnik zachowa prawo do odliczenia od podatku za 2021 r. dwóch składek zapłaconych w grudniu – za listopad oraz za grudzień.   
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności