Polski Bon Turystyczny – rozszerzenie zakresu imprez turystycznych i wsparcie organów administracji publicznej w ustalaniu prawa do bonu

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm.; dalej BonTurU). Zmieniono treść art. 2 pkt 3 BonTurU, który definiuje imprezę turystyczną dla potrzeb przepisów PBTU, z którego wynika teraz, że dotyczy to także imprezy turystycznej określonej w art. 3 pkt 3 ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2139; dalej: ImprTurU), nieobejmującej noclegu, oferowanej przez organizację pożytku publicznego lub organizatora turystyki. Z art. 3 pkt 3 ImprTurU wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

Dodano też, że organizatorem turystyki dla potrzeb BonTurU to organizator turystyki, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ImprTurU, czyli przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (art. 22 ust. 2 ImprTurU). Od 26.1.2021 r. Polska Organizacja Turystyczna (POT), w toku czynności sprawdzających, może żądać od przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego przedstawienia także dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku (art. 11 ust. 3 pkt 4 BonTurU).

Przyznanie prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jednak, zgodnie z art. 23 ust. 2 BonTurU, w przypadku gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu za w oparciu o informacje i oświadczenia z art. 18 ust. 2 i 3 BonTurU, POT, na wniosek osoby uprawnionej, ustala prawo do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w drodze decyzji administracyjnej. Dodano tu przepis, zgodnie z którym organy administracji publicznej współpracują z POT w zakresie niezbędnym do prowadzenia takich postępowań administracyjnych (art. 23 ust. 5 BonTurU).

Podsumowując, POT uzyskała wsparcie organów administracji publicznej w prowadzeniu postępowań administracyjnych, których celem ma być ustalenie prawa do świadczenia w formie PBT. Wydaje się, że powinno to usprawnić postępowania administracyjne w tym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności