Zgodnie z uzasadnieniem ustawy z 29.12.2015 r. – o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2359) chodzi o odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie m.in. regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii i mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Ustawodawcy zależy na przeprowadzeniu dodatkowej oceny skutków regulacji oraz wprowadzeniu mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł produkcji energii.

Ponadto:

1) w ustawie z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) zmiany dotyczą regulacji rozdziału 4 określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii;

2) w ustawie z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.) wprowadzono mechanizm ograniczenia zakresu podmiotowego wydawanych świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w instalacjach hydroenergetycznych i spalania wielopaliwowego. Stworzono także rozwiązania wspierające wytwórców energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacjach poprzez ustalenie, iż zakup takiej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży na rynku konkurencyjnym za poprzedni kwartał, w miejsce dotychczasowych 80% średniej ceny.