Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w tym obszarze, której nie uwzględniał dotychczasowyProgram wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

Program podzielono na cztery moduły.

Moduł I Profilaktyka ma za zadanie realizację celu szczegółowego: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych . W ramach tego modułu duży nacisk położono na działania mające zapobiec bezdomności poprzez objęcie osób i rodzin zagrożonych bezdomnością szeroko rozumianą profilaktyką.

Moduł II Aktywizacja ma za zadanie realizację celu szczegółowego: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych . W ramach tego modułu będą promowane działania nakierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych. Jak podkreślono w opublikowanej informacji, ze względu na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, edycja 2018 Programu będzie koncentrowała się głównie na wsparciu finansowym działań w ramach Modułu II.

Moduł III Infrastruktura ma za zadanie realizację celu szczegółowego: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów . Duży nacisk w Programie: Pokonać bezdomność kładzie się na wspieranie działań w zakresie dostosowania placówek noclegowych dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów poprzez remonty i adaptację pomieszczeń oraz zakup nowego wyposażenia do placówek.

Moduł IV Innowacyjność ma za zadanie realizację celu szczegółowego: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym . Działania realizowane w ramach tego modułu będą stanowiły dobre praktyki dla innych podmiotów zajmujących się pracą z osobami zmagającymi się problemem bezdomności.

W 2018 r. na realizację Programu przeznaczono 6 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 7.2.2018 r.

Więcej informacji w plikach do pobrania na:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/