Czy za każdym razem, gdy wymieniamy normę, trzeba dopisać lub równoważne, a ogólny zapis jw. nie będzie spełnieniem treści art. 30 ust. 4 ZamPublU?

Zamawiający jest zobowiązany sporządzać treść SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia, z najwyższą starannością. W przypadku opisywania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, niewystarczające jest użycie zwrotu „lub równoważne”. Zamawiający powinien każdorazowo określić konkretne parametry, na podstawie których będzie dokonywał oceny równoważności rozwiązań oferowanych przez wykonawców. Jeżeli zamawiający jest w stanie sformułować klauzulę, na podstawie której będzie w stanie dokonać oceny równoważności wszystkich rozwiązań składających się na przedmiot zamówienia, nie ma przeszkód, aby w treści SIWZ zapisać ją tylko raz, z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczy ona wszystkich tych elementów przedmiotu zamówienia, co do których zastosowano opis zgodnie z art. 30 ust. 4 ZamPublU.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że przepis art. 30 ust. 4 ZamPublU pozostaje analogiczny do przepisu art. 29 ust. 3 ZamPublU. W obu przypadkach należy odnosić się do ugruntowanego w orzecznictwie stanowiska, zgodnie z którym dla poprawności opisu przedmiotu zamówienia nie wystarczy zawarcie w jego treści samego sformułowania „lub równoważny”. Zamawiający ma oprócz tego obowiązek określenia konkretnych parametrów, na podstawie których będzie oceniał równoważność rozwiązań zaproponowanych przez wykonawców. Bez takiego wskazania zamawiający nie daje wykonawcom żadnego punktu odniesienia, co uniemożliwia im ocenę, czy proponowane przez nich rozwiązania zostaną ocenione jako równoważne[1].

Istotne orzeczenie w tym zakresie zostało wydane przez KIO 16.2.2016 r. (KIO 142/16, Legalis), zgodnie z treścią którego: „Przepis art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na zasadzie wyjątku dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ››lub równoważny‹‹. W takim przypadku obowiązkiem zamawiającego jest opisanie, w jaki sposób będzie oceniał taką równoważność, gdyż wiadome jest, że produkt równoważny nie będzie identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale ma posiadać pewne zbliżone do niego cechy i parametry, które winien wskazać zamawiający”.

Spełnienie warunków wskazanych w art. 30 ust. 4 ZamPublU nie wymaga każdorazowego użycia sformułowania „lub równoważny” po opisaniu elementu przedmiotu zamówienia za pomocą norm. Zamawiający może sformułować klauzulę, którą zamieści na końcu opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącą możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych co do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, które zostały opisane przy użyciu norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku konieczne jest również określenie cech i parametrów dotyczących tych przedmiotów lub rozwiązań, na podstawie których będzie dokonywał oceny ich równoważności. Może się okazać, że tego rodzaju klauzula wspólna będzie odpowiednia tylko dla części opisu przedmiotu zamówienia, a w pozostałym zakresie konieczne będzie każdorazowo określenie innych cech, niezbędnych do oceny równoważności w przypadku konkretnych przedmiotów. Zamawiający powinien sporządzać opis przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, gdyż w razie niejasności może narazić się na odwołanie ze strony wykonawców.

[1]D. Perkowska, Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane a znaki towarowe, patenty, pochodzenie oraz pojęcie równoważności, Legalis 2018.