Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów. Podmiotem kompetentnym do wyznaczania administratora jest wójt (wyr. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 2.2.2017 r., II SA/Go 943/16).

Sąd stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w całości.

Sąd stwierdził, iż choć zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) rada gminy może ustalać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, do której należą cmentarze, to akty prawa miejscowego muszą mieścić się w granicach ustawowej delegacji oraz innych przepisów ustawowych.