Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.

Zmiana w sposobie naliczania wagi wiejskiej

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, zmianie uległ sposób naliczania wagi wiejskiej (P1, P2). Waga P1 została powiązana ze wskaźnikiem zamożności JST. W przypadku tych JST, dla których wskaźnik ten jest mniejszy lub równy 1,4, bądź też otrzymują część wyrównawczą subwencji ogólnej, wartość wagi wyniesie 0,4. W przypadku tych JST, dla których wskaźnik zamożności jest większy niż 1,4 i które nie otrzymują części wyrównawczej subwencji ogólnej, wartość wagi wyniesie 0,2. Przy liczeniu wskaźników zamożności w zakresie wagi P1 i P2 uwzględnione zostaną dane dotyczące 2022 r. (podobnie jak w przypadku wagi P3).

Zwiększenie wartości wagi P3

Nowe rozporządzenie przewiduje wzrost wartości wagi P3 - z poziomu 0,15 do 0,25 (czyli o 67%). Ma to zapewnić wzrost subwencji na ucznia w wysokości 1650 zł (z poziomu około 988 zł). Zmiana podyktowana wynika z chęci wzmocnienia wsparcia szkół w zależności od stopnia zamożności danej JST.

Sposób finansowania szkół, które nie realizują obowiązku szkolnego lub nauki

W nowym rozporządzeniu zmieniony został sposób finansowania szkół, które nie realizują obowiązku szkolnego lub nauki: liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz szkół policealnych, w tym kształcących w formie dziennej. Zmiany polegają na zwiększeniu finansowania w przypadku tych szkół, które osiągają wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych. Jednocześnie zmianie uległ sposób finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych - waga P46 uległa obniżeniu z poziomu 0,4 do 0,36 (jednostki publiczne), a waga P47 z poziomu 0,4 obniżona została do poziomu 0,345 (jednostki niepubliczne).

Sposób naliczania niektórych wag w związku z epidemią

Nowe przepisy przewidują zmianę w sposobie naliczania wybranych wag w związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych szkół i placówek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. i 2021 r. W rezultacie wprowadzono zmiany w sposobie wyliczenia danych w przypadku:
1) podmiotów leczniczych (waga P39 i P40 w zakresie szkół oraz P57 w zakresie przedszkoli),
2) domów wczasów dziecięcych (waga P61).

Zmiana w sposobie finansowania oddziałów przygotowania wojskowego

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu oddziałów przygotowania wojskowego zmianie ulegnie sposób ich finansowania. W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonować będą klasy I i II oddziałów przygotowania wojskowego, a w roku szkolnym 2022/2023 klasy I–III. Oznacza to, że w roku budżetowym 2022 przez pierwsze 8 miesięcy funkcjonować będą wyłącznie klasy I i II, natomiast przez pozostałe 4 miesiące - klasy I-III (natomiast w klasach III liczba godzin nauczania różni się w zależności od typu szkoły). W rezultacie dotychczasowa waga P42 (o wartości 0,04) została zastąpiona wagami P43 (dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w liceach ogólnokształcących, o wartości 0,06) oraz P44 (dla oddziałów utworzonych w technikach - o wartości 0,05).

Finansowanie uczniów a prognozy zapotrzebowania na pracowników

W nowym rozporządzeniu dodano cztery nowe zawody w opisie wag dotyczących kształcenia zawodowego, w związku z zamiarem kontynuowania finansowania uczniów według prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Wśród nowych zawodów znalazły się: podolog, technik dekarstwa, technik robotyk, technik stylista. Zawody według nowej prognozy mają zostać naliczone na uczniów klas I szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Natomiast zwiększone finansowanie na zawody, w których jest prognozowane zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy, wprowadzone w latach 2019-2021, będzie kontynuowane na uczniów we wszystkich klasach, na które je naliczono.

Specjalne ośrodki wychowawcze

Zwiększeniu uległo finansowanie specjalnych ośrodków wychowawczych. Wychowankowie tych ośrodków otrzymali nową wagę - P63, o wartości 7,8. Oznacza to około 20-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego (wówczas wychowankowie SOW byli objęci wagą P62). W praktyce kwota na jednego wychowanka ma wzrosnąć o około 8000 zł.

Wprowadzenie wskaźników zmniejszających i zwiększających

W nowym rozporządzeniu wprowadzono, w związku z zakończeniem w roku szkolnym 2021/2022 edukacji przez uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, wskaźniki zmniejszające:
1) dla uczniów klas III dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących – 33,33%;
2) dla uczniów klas IV dotychczasowych czteroletnich liceów plastycznych – 33,33%;
3) dla uczniów klas IV dotychczasowych czteroletnich techników – 33,33%.

Ponadto, w związku z rozpoczęciem od września 2022 r. nauki w szkołach ponadpodstawowych przez zwiększoną liczbę absolwentów klas VIII szkoły podstawowej, nowe rozporządzenie zakłada obowiązywanie następujących wskaźników:
1) zmniejszające w zakresie uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – 1,35%
2) zwiększające w zakresie uczniów:
a) pięcioletnich techników – 8,89%
b) czteroletnich liceów ogólnokształcących i liceów sztuk plastycznych – 8,30%.

Zwiększenie wagi dla uczniów oddziałów przygotowawczych

Nowe rozporządzenie wprowadziło zwiększoną wartość wagi uczniów z oddziałów przygotowawczych - z 0,3 na 0,4 (waga P51). Zwiększenie wartości wagi wynika z faktu, że do kraju przybywa zwiększona liczba uczniów z zagranicy, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia większych środków na ich kształcenie. W praktyce wzrost ma wynieść około 589 zł na ucznia.

Wydatki rzeczowe i płacowe dla pracowników niepedagogicznych

W tegorocznym rozporządzeniu zmieniony został wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi (Wr) - z 0,20 na 0,25. Wskaźnik ten określa, jaka część subwencji oświatowej zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe oraz wydatki płacowe pracowników administracji i obsługi. Tym samym, planowane jest zwiększenie tej części subwencji oświatowej z 20 do 25%. Wzrost ten wynika ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego oraz ze wzrostu kosztów stałych związanych z prowadzeniem jednostek oświaty.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności