Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu stosowania Pzp do 30 000 euro (z 14 000 euro). Oznacza to, że zamawiający nie ma obowiązku stosowania procedur określonych w Pzp aż do kwoty 126 747 zł. Stosownie do przepisów przejściowych tej ustawy do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy Pzp w wersji znowelizowanej, nakładające obowiązek stosowania procedur określonych w Pzp, jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30 000 euro mają zatem zastosowanie do postępowań wszczynanych po wejściu w życie ustawy. W związku z tym, jeżeli zamawiający ma sporządzony Plan zamówień publicznych na 2014 r., a w nim zamówienia nieprzekraczające 30 000 euro, to nie musi na nie organizować np. przetargów. Decydująca tu jest bowiem data wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz aktualny szacunek zamówienia dokonany w wymaganym przez przepisy Pzp terminie.

Nowelizacja wprowadza także dotyczące określonego katalogu zamawiających wyłączenia obowiązku stosowania Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

  • służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a Pzp),
  • z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (art. 4 pkt 8b Pzp).

Zamawiający z sektora finansów publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani są w związku z ww. zmianami do stosowania Pzp na dostawy lub usług od wartości zamówienia wynoszącej 134 000 euro, natomiast obowiązek stosowania Pzp przez pozostałych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), powstaje gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 207 000 euro.

Konsekwencją nowych wyłączeń obowiązku stosowania Pzp są zmiany w ustawie z 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz w ustawie z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które odpowiednio określają zasady udzielenia zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 8a Pzp) lub zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej (art. 4 pkt 8b Pzp) , jeżeli ich wartość przekracza 30 000 euro, a jest mniejsza niż próg unijny. Zobowiązują one podmiot zamawiający lub podmiot prowadzący działalność kulturalną do udzielania zamówień w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Poza tym niezbędne jest zamieszczenie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zamawiającego, a także do niezwłoczne zamieszczanie informacji o udzieleniu zamówienia.

Ponadto doprecyzowano wyłączenie stosowania przepisów Pzp dotyczące usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e Pzp), rozszerzono przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp), a także wprowadzono możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b Pzp).

Długo oczekiwaną przez środowiska artystyczne, kulturalne, zmianą jest wprowadzona do Pzp możliwość nie ujawniania:

  • danych osobowych wykonawcy w przypadku zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki z powołaniem się na przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych,
  • wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zamówienia udzielanego w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest jednak jej uzasadnienie po pierwsze potrzebą ochrony prywatności lub interesem publicznych. Dotyczy to po drugie tylko przypadków udzielania zamówień w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Po trzecie, następuje to tylko wtedy gdy wykonawca przed podpisaniem umowy zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.