Ustawa była procedowana ekspresowo, trafiła do Sejmu jako projekt poselski na początku sierpnia jako odpowiedź na rozporządzenie prezydenta, zgodnie z którym podwyżki otrzymali między innymi posłowie, senatorowie, marszałek sejmu i marszałek senatu jak również prezes rady ministrów i wiceministrowie. O ile podwyżki dla wymienionych osób zostały wprowadzone przez rozporządzenie prezydenta, to już podwyżki samorządowe i dla prezydenta są procedowane jako ustawa. 

Projektowana ustawa dokonuje zmian w kilku ustawach, obejmie: 

  • ustawę z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym, 
  • ustawę z 30.5.1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • ustawę z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa, 
  • ustawę z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 
  • ustawę z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Najważniejsza zmiana obejmie natomiast ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nowelizacja przewiduje zmianę w art. 2a ust. 1 ustawy z 31.7.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z którą wynagrodzenie Prezydenta RP będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. 

Dodatkowo nowelizacja przewiduje waloryzację zasad wynagradzania pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w uzasadnieniu wskazano, że proponowana regulacja ma na celu umiejscowienie mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie określającej zasady tego wynagradzania. Zgodnie z tą propozycją kwota bazowa ma być w każdym roku waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego. 

Wynagrodzenie w samorządzie gminnym, powiatowym, województwa

Kolejna zmiana obejmuje szczebel samorządowy. W ustawie z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa, zostanie zmieniona wysokość diet radnych na każdym szczeblu i po wejściu w życie ustawy wzrośnie bowiem będzie mnożony przez 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Podwyżka dla Prezydenta RP

Zmianami objęci zostaną również byli prezydenci, których wynagrodzenie nie było podwyższane od wielu lat. Zmiana obejmie art. 2 ust. 1 ustawy z 30.5.1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez wskazanie, że byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego jak również – analogicznie do wynagrodzenia Prezydenta RP – dodatku funkcyjnego ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto byli prezydenci będą mogli liczyć również na dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych ustalany odpowiednio na podstawie art. 22 ustawy z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537).

Wynagrodzenia osób pochodzących z wyborów na różnych szczeblach samorządu terytorialnego

Ostatnia z uchwalonych w dniu 11 sierpnia zmian przewiduje, nowelizacje art. 6 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą zostanie zwiększona maksymalna wysokość wynagrodzenia osób pochodzących z wyborów na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Zmiany obejmą osoby w:

  1. w urzędzie marszałkowskim: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa;
  2. w starostwie powiatowym: starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; 
  3. w urzędzie gminy: wójta (burmistrza, prezydent miasta);
  4. w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczącego zarządu związku i pozostałych członków zarządu; 
  5. w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. 

Ich wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż w skali miesiąca, niż 11,2-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Podsumowanie

Podsumowując i przekładając propozycje uchwalonej przez sejm uchwały na faktyczne kwoty podwyżek, urzędujący prezydent po zmianie ustawy może otrzymać wynagrodzenie w wysokości około 27,5 tysiąca zł, co oznacza podwyżkę o około 30%. Nadal jednak nie została uregulowana kwestia wynagrodzenia pierwszej damy, nie będzie ona otrzymywała żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji. Radni gmin, powiatów i województwa otrzymają podwyżkę z około 2,7 tysiąca zł do około 4,3 tysiąca zł. Natomiast wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast starostowie oraz marszałkowie województw otrzymają podwyżkę z obecnych około 12,5 tysiąca zł do około 20 tysięcy zł, o ile odpowiednie organy wyrażą w drodze uchwały zgodę na takie podwyżki. 

Ustawa powinna wejść w życie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.