Opublikowane zmiany do Polskiego Ładu, które zaczną obowiązywać od 1.7.2022 r. dotyczą przede wszystkim: obniżenia stawki podatku w pierwszym przedziale podatkowym z 17% do 12%; likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej; zmiany w uldze dla osób samotnie wychowujących dzieci; zmiany zasad uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku; częściowego uwzględnienia składki zdrowotnej w kosztach działalności gospodarczej przy niektórych formach opodatkowania; zmiany w tzw. uldze na zabytki; zmian wysokości kryterium dochodowego w zakresie ulgi na dzieci, uchylenia mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.; możliwości wyboru przez przedsiębiorców formy opodatkowania.

Obniżenie stawki w pierwszym progu

Stawka w pierwszym progu została obniżona z 17% do 12% przy zachowaniu kwoty wolnej w wysokości 30.000 zł i nadal dotyczy dochodów do 120000 zł uzyskanych w ciągu roku. Jednocześnie obniżenie stawki do 12% wpłynie na kwotę zmniejszającą podatek, która zostanie obniżona z aktualnej kwoty 5100 zł na 3600 zł. Zatem miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 300 zł zamiast 425 zł jak jest obecnie).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Zniknie ulga dla klasy średniej. Preferencja ta nie będzie miała zastosowania i zniknie obowiązek jej naliczania wobec dochodów uzyskanych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Jednak płatnicy nie są zobowiązani do korekty już naliczonej ulgi. Niektórzy podatnicy będą mogli zastosować tę preferencję. W sytuacji gdyby podatek należny za 2022 r. był wyższy od tzw. hipotetycznego podatku należnego za ten rok (tj. podatku wyliczonego z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej), właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy.

Składka zdrowotna w kosztach działalności

W wyniku zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, składka zdrowotna nie może być już odliczona od podatku. Jednak zmiana Polskiego Ładu wprowadza pewne preferencje dla przedsiębiorców. Nadal składka zdrowotna nie może być odliczana w żaden sposób przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do koszów działalności, ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania za 2022 rok ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne również w ciągu roku 2022. Zmiany można dokonać do:

  • 22 sierpnia 2022 r. – w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę 2022 roku;
  • 30 kwietnia 2023 r. – przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo (w momencie składania zeznania.

Zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022.

Brak obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na PIT

Został zniesiony obowiązek obliczania zaliczek na PIT zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku podatkowym 2021 i według zmian obowiązujących od stycznia 2022 r. wynikających z Polskiego Ładu.

Preferencje prorodzinne

Przywrócono rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Osoby samotnie wychowujące dzieci będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej (60 000 zł).

Zwiększono został limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.). Ponadto renta rodzinna nie będzie doliczana do dochodów rodzica i dziecko skorzysta z odrębnej kwoty wolnej.

Nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

Zeznania podatkowe składane w jednym terminie

Został ujednolicony termin składania rocznego zeznania podatkowego. Dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania będzie to 30 kwietnia następnego roku podatkowego.