Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13.12.2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. poz. 2094), w publicznych szkołach artystycznych:

  • aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502);
  • aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601);
  • muzyk (symbol cyfrowy 343602);
  • plastyk (symbol cyfrowy 343204);
  • tancerz (symbol cyfrowy 343701).

Do rozporządzenia dołączono 6 załączników, z których:

  • nr 1 określa efekty kształcenia wspólne dla wymienionych zawodów;
  • nr 2 – 6 określają wspomniane wyżej podstawy programowe.
Ważne
Podstawy programowe określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2016/2017 we wszystkich klasach (semestrach) publicznych szkół artystycznych.

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.7.2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1039). Jednak w publicznych szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla tych szkół, określoną odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do tego rozporządzenia do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez te szkoły, o której mowa w art. 13 ustawy z 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010 ze zm.). Chodzi tu o zniesioną z dniem 1.9.2018 r. dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury.