Podstawowa opieka zdrowotna – nowa regulacja

W przepisach ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217) ustawodawca określił cele podstawowej opieki zdrowotnej (dalej POZ), wskazując m.in. na zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną oraz koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia.

Każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu POZ, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka i położna. Pracę zespołu będzie koordynował lekarz POZ, który będzie rozstrzygał o sposobie planowania i realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego u świadczeniobiorcy. Lekarz POZ będzie również odpowiedzialny za:

1) planowanie i realizowanie opieki lekarskiej nad świadczeniobiorcą w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia,

2) profilaktykę chorób,

3) rozpoznawanie i leczenie chorób oraz

4) rehabilitację świadczeniobiorcy.

Pielęgniarka POZ będzie planować i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Natomiast położna POZ realizować będzie pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. W ramach posiadanych kompetencji, lekarz, pielęgniarka i położna, wybrani przez świadczeniobiorcę, wydawać będą skierowania na realizację zabiegów i procedur medycznych.

Ustawa określa trzy możliwości odnośnie wyboru przez świadczeniobiorcę na podstawie deklaracji lekarza, pielęgniarki lub położnej. Są to:

1) wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ u tego samego świadczeniodawcy,

2) wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ u różnych świadczeniodawców, tzn. nietworzących zespołu POZ (do 31.12.2024 r.),

3) wybór lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ będących świadczeniodawcami, tworzącymi zespół POZ.

Ważne
Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, natomiast w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.

Dotychczasowe deklaracje wyboru świadczeniobiorców zachowują ważność, jednak wszystkie oświadczenia woli pacjentów o wyborze, złożone do świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 31.12.2024 r.

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem 1.12.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności