W podstawie prawnej wskazanej uchwały podano art. 221 FinPubU, art. 18 ust. 2 pkt 15 SamGminU oraz art. 32 OchrPPożU.

Dla przypomnienia, z ww. art. 221 FinPubU wynika m.in., że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Nadto, zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami PożPubWolontU, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. Z kolei, w art. 32 OchrPPożU m.in. postanowiono, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 OchrPPożU, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Jak zaś podano w ust. 3b – jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 OchrPPożU. Gmina ma również obowiązek:

1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 OchrPPożU.

Zatem, niewątpliwie istnieją podstawy normatywne do przekazania środków dotacyjnych przez gminę dla ochotniczej straży pożarnej. Jednak należy tego dokonać w zgodności z prawem. 

Jak trafnie stwierdzono w ww. uchwale Kolegium RIO w Poznaniu, żadna z przywołanych regulacji prawnych nie może stanowić umocowania dla rady miejskiej do ustanawiania tej treści norm, jak zawarte w przepisach kwestionowanej uchwały. W uzasadnieniu uchwały podano m.in., że przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 SamGminU nie może być uznany za podstawę prawną do podjęcia uchwały. Nie stanowi on samodzielnej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek uchwały przez radę gminy. Przepis ten uzupełnia jedynie szczegółowe upoważnienie, które musi wynikać z przepisu rangi ustawowej, przy czym upoważnienie to musi być wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikające z ustawy. Ponadto wskazano, że: (…) nie stanowi przepisu upoważniającego do wydania odrębnego aktu normatywnego przepis art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdyż jego redakcja nie wskazuje, kto i w jakim zakresie miałby prawo jego wydania, tj. elementów niezbędnych dla podstawy prawnej. Wskazany przepis wyraża jednakże w sposób bezpośredni (samodzielny) podstawę prawną do udzielania przewidzianej w nim dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W dalszej części uzasadnienia Kolegium RIO podkreśliło, że o sposobie uczestniczenia jednostki samorządu terytorialnego w pokrywaniu kosztów funkcjonowania OSP decyduje organ stanowiący poprzez określenie w uchwale budżetowej odpowiednich rodzajów wydatków. Co ciekawa, taka zmiana w uchwale budżetowej została dokonana, przy czym w podanych okolicznościach zbędnie rada miasta przyjęła wspomnianą uchwałę o udzieleniu dotacji dla jednostki OSP.

Podsumowując, stanowisko zawarte w uchwale RIO w Poznaniu, jakkolwiek formalistyczne, to jest zgodne z prawem. Jedyna wiążąca podstawa przekazania dotacji dla wskazanej jednostki straży pożarnej powinna wynikać z ujęcia odpowiedniej kwoty w planie wydatków budżetowych. 

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl