Nowa ustawa z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688; dalej: ZużSprzElektU16) zastąpiła poprzednio obowiązującą w tym zakresie ustawę z 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm.).

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych w ZużSprzElektU16 przewidziano zwolnienie w zakresie stosowania przepisów dotyczących:

1) opłaty produktowej,

2) osiągania wymaganych poziomów zbierania,

3) organizowania i finansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,

4) organizowania i finansowania zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe,

5) zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania składania wykazu zakładów przetwarzania,

dla wprowadzającego sprzęt o łącznej, niskiej masie. Przepis art. 2 ust. 3 ZużSprzElektU16 wskazuje tu wprowadzających:

1) małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,

2) wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.