Mimo pewnych wątpliwości dotyczących ujęcia w oświadczeniu klauzuli o niekaralności, uważam, że prezes zarządu spółki może składać oświadczenia o sytuacji innych wymienionych w przepisie piastunów konkretnych funkcji, na potrzeby postępowania w sprawie wydania zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Ustawodawca wobec wnioskodawcy zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami wymaga złożenia oświadczeń dotyczących niekaralności, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wymienionych w art. 42 ust. 3a pkt 3‒5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.; dalej: OdpadyU).

W użytej w analizowanym przepisie formule ustawodawca używa następujących zwrotów:

  • oświadczenie o niekaralności osób (…),
  • oświadczenie o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia (…),
  • oświadczenie, że w stosunku do osoby (…), posiadacza odpadów (…)
  • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był (…).

Używane przez prawodawcę powyższe formuły w kontekście wymaganych załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami wskazują, że przedmiotowe oświadczenia mają pochodzić od wnioskodawcy, a nie od samych piastunów wskazanych tam funkcji. Z brzmienia tych przepisów wnioskuję, że są to oświadczenia o sytuacji wskazanych w przepisie osób a nie imienne oświadczenia tych osób. Na tej podstawie, skłaniam się ku wyrażeniu opinii, że prezes zarządu spółki może składać oświadczenia o niekaralności o sytuacji innych osób wymienionych w KRS.

Wątpliwości co do powyższsego stanowiska budzi we mnie jednak obligatoryjne ujęcie w treści przedmiotowych oświadczeń klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 42 ust. 3b OdpadyU). Takie pouczenie jest kierowane do osoby składającej oświadczenie a jego celem jest zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu. Nie jestem w pełni przekonana czy oświadczenie wraz z taką klauzulą może złożyć organ spółki w imieniu wskazywanych w oświadczeniu osób. Wątpliwość tą jednak rozstrzygałabym na korzyść wnioskodawcy i przyjęłabym, że przedmiotowe oświadczenia może złożyć wnioskodawca (tu: prezes zarządu spółki).