Podmiot właściwy do złożenia oświadczeń o niekaralności a wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów