Z informacji wynika, że Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 4.3.2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. Celem nowelizacji jest dostosowanie tego standardu do zmienionych zapisów MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”. Koszty świadczeń pracowniczych należy ujmować nie w momencie

KSR nr 6 w znowelizowanej wersji po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji. Przewidziano też możliwość wcześniejszego jego zastosowania.

Komitet Standardów Rachunkowości podjął też uchwałę w sprawie przyjęcia projektu KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”. Wewnętrzny regulamin działania Komitetu Standardów Rachunkowości przewiduje, że podjęcie tej uchwały kończy prace nad projektem standardu. Tym samym otrzymuje on status wersji ostatecznej. 15.4.2014 r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Komitetu VI kadencji. Po przeprowadzeniu dyskusji, jego członkowie zagłosują w sprawie przyjęcia albo odrzucenia KRS nr 9.

Źródło: TUTAJ