Podejmowanie uchwał przez fundusze ochrony środowiska na odległość

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 771 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 28.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386; dalej: rozporządzenie). Zgodnie z nowym brzmieniem § 10 i § 18 ust. 4 rozporządzenia, posiedzenia rady nadzorczej oraz zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, i dodano zapis – chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.

Jak wynika z nowego brzmienia § 4 ust. 1 rozporządzenia, podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne:

  • pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu, lub
  • odbycie posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu zgodnie z § 10 albo § 18 ust. 4 rozporządzenia

– jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.

Wprowadzono nowy przepis dotyczący sytuacji, gdy zarządzone podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzedzone było podejmowaniem uchwał w jednym z tych trybów. Wówczas do materiałów dotyczących pisemnych projektów uchwał doręczanych członkom organu wojewódzkiego funduszu, dołącza się informacje:

  • których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 lit. a–c i pkt 9 rozporządzenia, tj. informacje o: treści uchwały, trybie podjęcia uchwały, wyniku głosowania i istotnych zdarzeniach z przebiegu obrad oraz treści składanych wniosków, oraz
  • o zgłoszeniu konfliktu interesów, o którym mowa w § 5 rozporządzenia (członek organu wojewódzkiego funduszu informuje przed głosowaniem nad podjęciem uchwały, odpowiednio, przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu o dotyczącym go konflikcie interesów)

– dotyczące uchwał podejmowanych w ramach ostatnio zarządzonego podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przekazanie członkom organu wojewódzkiego funduszu takich informacji nie narusza § 2 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym uchwała podjęta w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest przedstawiana na najbliższym posiedzeniu organu wojewódzkiego funduszu, z podaniem wyniku głosowania, oraz jest uwzględniana w protokole z tego posiedzenia (§ 4 ust. 6 rozporządzenia).

Dodano też przepis, zgodnie z którym jeżeli odbycie posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu zgodnie z § 10 albo § 18 ust. 4 rozporządzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny, protokół z ostatniego posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu może być przyjęty w drodze uchwały podejmowanej w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 8 ust. 1a rozporządzenia).

Ważne
Za zgodą przewodniczącego rady nadzorczej można zgłaszać poprawki do projektów uchwał, których podejmowanie zarządzono z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 13 ust. 2a rozporządzenia).

Natomiast zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia, uchwały w sprawie skierowania do zarządu województwa wniosku o powołanie albo odwołanie członka zarządu albo w sprawie powołania członka zarządu są podejmowane na posiedzeniu. Dodano tu zdanie, zgodnie z którym jeżeli odbycie posiedzenia rady nadzorczej zgodnie z § 10 rozporządzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny, w sprawach, o których mowa w zdaniu pierwszym, przewodniczący rady nadzorczej może zarządzić podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności