Rada Gminy Radecznica w uchwale postanowiła, że „inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami”. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie uznała, że te zapisy wykraczają poza delegację ustawową dla rady. Art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym pozwalają na inkaso wyłącznie podatku, a nie odsetek za zwłokę.

Także zdefiniowane w art. 6 ordynacji podatkowej pojęcie podatku nie obejmuje odsetek za zwłokę (uchwała nr 53/2017)

—r.h.