Do polskiego systemu podatkowego ustawą z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1433) wprowadzono podatek od sprzedaży detalicznej. Podatnikami tego podatku są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (w lokalu oraz poza lokalem przedsiębiorstwa). Podatkowi nie podlega sprzedaż towarów na odległość. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej, który obejmuje kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych lub ich części na rzecz konsumentów. Kwota wolna od podatku została ustanowiona na poziomie 17 mln zł miesięcznie.

Ustawa o sprzedaży detalicznej, zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, miała znaleźć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1.9.2016 r., jednak na mocy decyzji z 19.9.2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające ww. sprawie. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy przez Komisję. Komisja uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Polska złożyła skargi na decyzje Komisji. Postępowanie w pierwszej instancji zostało zakończone wyrokiem z 16.5.2019 r., w którym sąd europejski podzielił stanowisko Polski. Sąd stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja Europejska w dniu 24.7.2019 r. wniosła do TSUE odwołanie od ww. wyroku. Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. Stąd polski ustawodawca zdecydował się przesunąć termin zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej do końca czerwca 2020 r. – obowiązująca od 1.1.2020 r. ustawa z 12.12.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2497).