Podatek leśny – wyższe stawki na 2021 r.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego wskazana cena średnia sprzedaży drewna wyniosła 196,84 zł za 1 m3 . Dla porównania, średnia w Komunikacie z 2019 r. wynosiła 194,24 zł za 1 m3 .

Wskazany Komunikat jest ogłaszany rokrocznie i stanowi punkt odniesienia dla rady gminy do kształtowania wysokości stawki podatku leśnego.

Dla przypomnienia podatek leśny ma normatywne źródło w PodLeśnyU. Jak wskazano w art. 1 tej ustawy - opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Z kolei ww. Komunikat jest wydawany w oparciu o upoważnienie ustawowe określone w art. 4 PodLeśnyU. Zgodnie z jego treścią:

1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

5. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Co przy tym istotne, zasadniczo podatek leśny jest obliczany według metodologii wynikającej z art. 4 ust. 1 PodLeśnyU. Należy jednak zauważyć, że w trybie określonym w ust. 4 rada gminy ma możliwość obniżenia wspomnianej kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, wynikającą z podanego Komunikatu.

Właśnie na podstawie art. 4 ust. 4 PodLeśnyU rady gminy mogą podejmować stosowe uchwały mające w skutkach obniżenie wysokości podatku leśnego. Tak zapewne będzie i w 2020 r. w uchwałach podatkowych przyjmowanych na 2021 r.

Przy podejmowaniu uchwał warto jednak pamiętać, aby rada gminy dokonała wspomnianego obniżenia ceny sprzedaży drewna zgodnie z prawem. Podkreślić bowiem należy, że jest to uprawnienie rady gminy, z którego nie musi w ogóle korzystać. Obniżenie może zaś mieć znaczenie negatywne chociażby z punktu widzenia przyjmowania uchwały budżetowej na 2021 r. Obniżenie podatku to mniejsze wpływy podatkowe, a więc od woli rady gminy zasadniczo zależy, czy zastosuje taką możliwość. Dodać należy, że w sytuacji, gdy gmina nie będzie miała woli wprowadzenia niższego podatku, nie powinna podejmować żadnej uchwały w podanym zakresie przedmiotowym. Wówczas, automatycznie będzie obowiązywała reguła z art. 4 ust. 1 PodLeśnyU, którą organ podatkowy będzie zobligowany stosować. W konsekwencji będą miały zastosowanie nowe, wyższe parametry wynikające z ww. Komunikatu z 20 października br.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności