Począwszy od 1.7.2021 r. obsługą programu „Dobry start” ma zajmować się ZUS

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia z 8.4.2021 r. Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Wskazany projekt zawiera również przepis uchylający dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 30.5.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.).
Z punktu widzenia samorządu (a ściślej rzecz ujmując gminy) wskazany projekt zawiera dość rewolucyjne rozwiązania. W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w § 8 ust. 1-2 zapisano, że:

1. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy.

2. Postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w:

1) jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;

2) w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy - w przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą.

Z kolei, według zapisu nowego projektu rozporządzenia:

§ 8. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 9. 1. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji świadczenia dobry start z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw rodziny. Nadzór ten nie może dotyczyć spraw indywidualnych.

§ 10. 1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z porównania ww. norm prawnych (obowiązującej i projektowanych) wynika więc zasadnicza zmiana – w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za obsługę programu Dobry Start. Zresztą na ten aspekt zwrócono również uwagę w uzasadnieniu nowego projektu. Tamże bowiem stwierdzono, po pierwsze, że rozwiązania proponowane w ramach omawianego projektu rozporządzenia nie zmieniają istoty tego programu, ani warunków otrzymania świadczenia. Projekt rozporządzenia w zdecydowanej mierze stanowi powtórzenie obecnie obowiązującego rozporządzenia (z dnia 30.5.2018 r.). Po drugie – najistotniejsza zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji polega na wskazaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu przyznającego i wypłacającego świadczenie, w miejsce gminnych i powiatowych organów.

Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1.7.2021 r.

Podsumowując, należy stwierdzić, że projektowane rozwiązania z pewnością odciąża organizacyjnie gminy, które i tak mają coraz większy zakres spraw obsługiwanych choćby w ramach programów rządowych. W tych okolicznościach przeniesienie obsługi ww. programu do ZUS wydaje się być rozwiązaniem racjonalnym i uzasadnionym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności