Poborca podatkowy musi być znany z imienia i nazwiska

Rada miejska w Ełku podjęła uchwałę, w której określiła, że opłatę targową będą pobierać inkasenci wyznaczeni przez spółkę komunalną zarządzającą targowiskiem (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych). Prokurator rejonowy wniósł na tę uchwałę skargę do WSA, twierdząc, że jest ona niezgodna z art. 19 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm., dalej: PodLokU) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Sformułowanie „określić inkasentów”

Według prokuratora rejonowego nieprawidłowe jest cedowanie obowiązku wskazania konkretnej osoby przez gminę na inny podmiot, nawet jeśli jest to podmiot tak ściśle związany z jednostką samorządu terytorialnego jak spółka komunalna. W opinii prokuratora sformułowanie „określić inkasentów”, zawarte w art. 19 pkt 2 PodLokU, oznacza obowiązek precyzyjnego podania danych osób wybranych do pełnienia tej funkcji.

Gmina nie zgodziła się z tym stanowiskiem, podkreślając, że takie uściślenie miałoby cechy decyzji administracyjnej. Sprawa w związku z tym trafiła do rozpatrzenia przez WSA. W postępowaniu przed sądem gmina podnosiła, że wskazanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych jako zarządcy targowiska znajduje się w uchwałach, dlatego wymóg odpowiedniego wskazania poborcy opłat został dochowany.

Sąd podzielił wątpliwości prokuratora i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Warto przytoczyć w tym miejscu fragment uzasadnienia wyroku: „(...) realizacja uprawnień rady gminy w zakresie określenia inkasentów powinna nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony. Określenie bowiem w uchwale osoby pełniącej daną funkcję lub zajmującej konkretne stanowisko pozwala w sposób nie budzący wątpliwości określić kto jest inkasentem. Kryterium identyfikacji ma więc zasadnicze znaczenie przy określeniu podmiotu mającego pełnić funkcję inkasenta a w zaskarżonej uchwale nie zostało ono spełnione”.

Niemal identyczne orzeczenie w podobnej sprawie wydał też WSA w Białymstoku 22.5.2013 r. (I SA/Bk 168/13, Legalis), który stwierdził: „Nieprecyzyjne sformułowanie bez indywidualnego określenia inkasenta nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, kto faktycznie jest inkasentem upoważnionym do poboru opłaty targowej”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności