Pobieranie opłaty mocowej i wyznaczanie godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2009 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9.11.2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Do przekazywania informacji zobowiązano:

  • płatnik opłaty mocowej, w terminie do 9. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazuje operatorowi informację o sumie należnych środków z tytułu opłaty mocowej, w tym informacje wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia;
  • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty mocowej, oraz przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, przyłączone do sieci przesyłowej, w terminie do 8. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazują operatorowi w zakresie odbiorców przyłączonych bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa informację o sumie należnych środków z tytułu opłaty mocowej, w tym informacje wymienione w § 2 ust. 2 oraz § 3 rozporządzenia.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczeń dokonywanych pomiędzy operatorem a podmiotami, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 247 ze zm.; dalej: RynekMocU), jest miesiąc kalendarzowy. Chodzi tu o:

  • odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej;
  • operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
  • przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty mocowej, przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej;
  • przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej.

Natomiast okresem rozliczeniowym dla rozliczeń dokonywanych pomiędzy płatnikiem opłaty mocowej a podmiotami, o których mowa w art. 69 ust. 3 RynekMocU, jest okres, w którym dokonywane są rozliczenia za energię elektryczną lub za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej. Chodzi tu o:

  • odbiorcy końcowego;
  • przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty mocowej;
  • przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną.
Ważne

Płatnicy opłaty mocowej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikami tej opłaty, oraz przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną przyłączone do sieci przesyłowej przekazują operatorowi środki z tytułu opłaty mocowej należne za dany okres rozliczeniowy, w terminie do 19. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym, na podstawie wystawionych faktur, na wskazane rachunki bankowe.

Wybranymi godzinami doby przypadającymi na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2 RynekMocU, mogą być wyłącznie godziny, dla których może zostać ogłoszony okres zagrożenia, wskazane w przepisach rozporządzenia Ministra Energii z

18.7.2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1455). Zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 RynekMocU, Prezes URE publikuje w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki do 30 września każdego roku wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 RynekMocU.

Ważne

Liczba wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w powyższym systemie jest nie mniejsza niż 8 i nie większa niż 15.

Jako godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie mogą zostać wybrane maksymalnie dwa rozłączne okresy w ciągu doby; pojedynczy okres obejmuje co najmniej 2 godziny. Natomiast w przypadku godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wskazanych w dwóch rozłącznych okresach w ciągu doby, przerwa pomiędzy tymi okresami nie może być krótsza niż 2 godziny.

Wyboru godzin przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie dokonuje się na podstawie danych historycznych lub prognozowanych, dotyczących zapotrzebowania na moc w systemie, biorąc pod uwagę charakter dobowej krzywej tego zapotrzebowania w poszczególnych kwartałach roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności