Pobieranie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia są regulacje prawne ujęte w art. 19 WodaŚciekU. Tamże m.in. postanowiono, że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Nadto, z dalszych jednostek redakcyjnych ww. art. 19 wynika, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Na kanwie ww. regulacji i opisanego zapisu przewidującego pobieranie odsetek od nieterminowych płatności, warto wspomnieć o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z 6.10.2021 r. (P-1.4131.300.2021.AA; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/). W orzeczeniu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: Powyższe unormowanie, zdaniem organu nadzoru wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, który został określony w art. 19 ust. 5 WodaŚciekU. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez organ stanowiący jednostki samorządowej nie może rozstrzygać o prawach i obowiązkach stron w razie uchybienia terminu do zapłaty zależności z tytułu usług realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne. Takie szczegółowe postanowienia winny być skonkretyzowane w treści zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Podsumowując, wskazać należy, że ustalenia organu nadzoru są prawidłowe. Zapisy o odsetkach w razie nieterminowych płatności powinny znaleźć się w umowie z klientem, a nie w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności