Praca zdalna po wakacjach

Biorąc pod uwagę jak wyglądają prace nad tą ustawą najbardziej prawdopodobne jest, że dopiero podczas wrześniowych posiedzeń, 14–6 września oraz 28 i 29 września zostanie przyjęta nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości przez pracodawców. Co ważne możliwe, że vacatio legis zostanie wydłużone z obecnych 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw do nawet 3 miesięcy, co w praktyce oznacza, że nowelizacja Kodeksu pracy może wejść w życie nawet pod koniec czwartego kwartału 2022 r. lub na początku 2023 r.

Praca zdalna w przepisach covidowych nadal obowiązuje

Należy przypomnieć, że obecnie zgodnie z art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Dopóki obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogą stosować pracę zdalną na podstawie obecnych przepisów.